این سایت با هدف دانش در مورد مدل اقتصادی جایگزین بوجود آمده است به نام امور مالی اسلامی که در ایتالیا شناخته شده نیست. امور مالی اسلامی و بانکداری بیش از سی سال همراه با نرخ رشد سالیانه در بازه بین 15 تا 20 درصد رشد کرد. تعداد تخمینی مسلمانان سراسر جهان حدود 1.6 میلیارد است، و تعداد تخمینی مسلمانان در ایتالیا بیش از 1.2 میلیون نفر است. دین اسلام اشکال مختلف از مدل اقتصادی را اعمال میکند که آن امور مالی اسلامی است که در بیش از 75 کشور جهان با کل دارایی بیش از 1000 میلیارد دلار اعمال می شود ، و توسط ترکیب امور مالی، ارزش های اخلاقی، اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مشخص میشود. عوامل تعریف قوانین و مقررات بانکهای اسلامی باید مفاهیم مختلف و مهمترین آن برای جلوگیری از کاربرد سیستم های مورد علاقه را بررسی کند. در حال حاضر در ایتالیا بانکهای اسلامی و دریچه ای برای بانکهای اسلامی وجود ندارد، اما افزایش تعداد مسلمانان جهان  و کل فعالیت تجاری  که آنها مدیریت میکنند را در نظر نگرفته است. یکپارچگی بین سیستم بانکهای معمولی و سیستم مالی اسلامی فرصت مهمی برای اقتصاد اروپا است، بخصوص نوع ایتالیایی آن که راه اندازی پنجره ها و شاخه های بانکهای اسلامی در ایتالیا میتواند سود بسیار برای دولت با جذب نقدینگی و سرمایه گذاری از کشورهای عربی به همراه بیاورد و همچنین ممکن است فعالیتهای بین المللی شرکتهای ما را در این کشورها سهولت بخشد. این طرح ما را به سمت هدف ایجاد این مرکز که یک نقطه مرجع برای محققان برای دانش در این زمینه است با ارائه تجزیه و تحلیل عمیق و مطالعه اصول حسابداری بانک های اسلامی هدایت میکند. علاوه بر آن،ما تمایل به افزایش دانش مربوط به مدلی که بزرگ و کاملا شناخته شده نیست داشتیم و ممکن است سوء تفاهم برای سقوط نام اسلامی که مربوط به مفاهیم تامین مالی نیست ایجاد شود. علاوه بر این، ما پیشنهاد میکنیم که فعالیتهایمان را گشترش دهیم تا یک مرکز مرجع محلی و بین المللی باشیم،  این امر می تواند منعکس کننده بالا بردن احتمال یکپارچگی بین سیستم ما و سیستم بانکی جایگزین باشد، که بدون شک امکانات جدیدی را برای اقتصاد ایتالیا به همراه می آورد. و گرایش به سوی سیستم جایگزین تامین مالی در ایتالیا بر عدم آگاهی از سیستم و مشکلات مرتبط با سازگاری با سیستم ملی محلی و الزامات بازل مرتبط با سرمایه چیره میشود، اما هیچ چیز غیر ممکن نیست اگر حساب کنیم که در حال حاضر بر این مشکلات در تعدادی از کشورهای اروپایی غلبه شده است که بانکهای اسلامی در آن عمل میکنند و یا پنجرهایی برای بانک های اسلامی در بانک های سنتی راه اندازی کرده است.

 

Responsible of European Research Centre for Islamic Finance
Prof.re Paolo Pietro Biancone.
(paolo.biancone@unito.it)