اول " انجمن اقتصاد اسلامی تورین " 2014

انتظار برای سال 2015
گروه مدیریت و شرکای آن در حال حاضر برای نسخه های 2015 کار می کنند.
این وب سایت در ماه های آینده منتشرخواهد شد.

زيارة http://www.tief2014.org/