این صفحه بر اساس  تمایل واقعی به اختصاص و پیشرفت تمام تلاشهای انجام شده توسط مرکز اروپایی برای 
تحقیق امور مالی اسلامی به عنوان یک پل بین شرکت ها و موسسات مالی و صندوق های مالی و سرمایه گذاری 
اسلامی ایجاد شده است

برای تماس مستقیم: paolo.biancone@unito.it
جایگزین: در قالب بعدی پر کنید:

نام خانوادگی *
نام خانوادگی